Main menu:

CURRICULUM VITAE


Kontakty

Trvalý pobyt: Zárubova 512/5, 142 00 Praha 4-Kamýk

E-mail: kaslavica@seznam.cz


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Literatura odborná:

ZÁKON O UPRCHLÍCÍCH KOMENTÁŘ, Linde Praha 1996

ANALÝZA AZYLOVÝCH ŽALOB V LETECH 1991-1997 (pro UNHCR)

SPRÁVNÍ PRÁVO, scripta, PAČR 1996 , (spoluautor)

VELKÝ DOMÁCÍ PRÁVNÍK, encyklopedie Reader´ś Digest Výběr, Praha 1999, (spoluautor)

VZORY SMLUV A PODÁNÍ, Linde Praha 1998 až dosud (spoluautor)

publicistika v odborných časopisech

Literatura volná:

PEJŠA A MORDHADRY, pohádka, nakl.Orbis, Praha 1977

KRATOCHVILNÝ DIETNÍ KALENDÁŘ, nakl.KP, Praha 2003

odborné, populárně naučné i beletristické články časopisecké, recenze a anotace, atd.

Editorská činnost:

UMĚLCI SOBĚ, autorský časopis (1992-93)

Karel Čermák: ADVOKACIE A ÚVAHY SOUVISÍCÍ, Linde Praha 2000, (též obálka, graf.úprava a ilustrace)

Václav Král: PŘÍBĚHY SLAVNÝCH I NESLAVNÝCH aneb můj život s advokacií, vl.nákladem autora, Praha 2003 (též obálka, graf.úprava a ilustrace)

Výtvarná činnost:

VOLNÁ TVORBA MALÍŘSKÁ A GRAFICKÁ (hlubotisk – lept,suchá jehla, akvatinta, mezzotinta)

EX LIBRIS, volná i vědecká ilustrace, grafické úpravy knih, obalů knih a časopisů atd., cca 50 výstav, zastoupení v zahraničních i českých sbírkách

Ceny:

CENA MASARYKOVY AKADEMIE UMĚNÍ ZA VÝTVARNOU ČINNOST – Akademie věd ČR, Praha 1996

Dosažené vzdělání a praxe

Středoškolské vzdělání:

Střední odborná škola výtvarná, Hollarovo nám., Praha 3 (1960-1964)
Obor: užitá a volná grafika, malba a řemeslné obory (typografie, knihárna, sádrovna, tiskařské techniky atd.)
Typ a rok závěrečné zkoušky: maturita (český jazyk, ruský jazyk, dějiny umění, technologie) a diplomová práce (plakát a katalog k výstavě SOŠV) – 1964

Vysokoškolské vzdělání:

Právnická fakulta UK v Praze (1965-1967 denní studium,1968-1974, dálkové studium)
Obor: ústavní právo
Typ a rok závěrečné zkoušky: souborná státní zkouška, 1974, diplomová práce: téma -Interpretace ústavních práv občanů Nejvyšším soudem USA

Další vzdělání:

Doktorská rigorozní zkouška v oboru ústavního práva kapitalistických zemí a obhajoba rigorozní práce na téma: Interpretace ústavních práv občanů Nejvyšším soudem USA (rozšířená diplomová práce) – 1975

Advokátní zkouška (trestní právo hmotné a procesní, občanské právo hmotné a procesní, správní právo, ústavní právo, zákon o advokacii a stavovské předpisy) – 1993

Praxe (zaměstnanecká historie)

1964-65 tiskárna Rudého práva, obtahování tisků, Praha
1965-67 neukončené denní studium na PFUK, Praha, v průběhu růz.brigády
1967-69 sklárny ŽBS, pískované sklo, Železný Brod
1970-72 družstvo Malba, pískované sklo, náhrobní desky, Praha
1973-93 nakl. Orbis/Panorama, redaktorka práv. a encykl. literatury, Praha
1993-94 odbor pro uprchlíky MV ČR, azyl.řízení, Praha
1994-96 odbor pro legislativu a koordinaci s právem EU, MV ČR, správní rada
katedra správního práva Policejní akademie ČR, odb.as., Praha
1996-97 výkon advokacie, Praha
1997-98 katedra ústavního práva Právnické fakulty UK, odb.as., Praha
1997- 2006 odbor legislativy, Česká advokátní komora , Praha